Europa initierar räddningsaktion av spansk bank

Skriven av Formue

Aktieägare och innehavare av efterställda obligationer blir helt lottlösa enligt de föreskrivna reglerna. Banco Santander kommer göra en nyemission på 7 mrd euro för att kunna återställa det egna kapitalet i den övertagna banken.

Marknadsreaktionerna bortsett från Banco Popular har varit relativt små som helhet. I en i övrigt stabil spansk ekonomi ser det ut som att de nya reglerna har fungerat perfekt. I en finanskris med fallande fastighetspriser är dock förutsättningarna för sådana åtgärder allt annat än stabila. Bankerna i ett enskilt land är tätt sammanflätade i exponeringar mot varandra och drabbas alla i olika omfattning av en punkterad kreditbubbla. Därför kan de nya reglerna inte anses stresstestade i ett utsatt läge och det går inte heller dra slutsatsen att de skulle fungera särskilt väl om en ny utbredd finanskris skulle uppstå i framtiden. Att vara aktieägare i en bank vid en finanskris är mer riskfyllt med de nya reglerna. I en systemkris kan dessa regler slå blint även mot de starka bankernas förmåga att finansiera åtaganden på kapitalmarknaden. I Italien behöver banksystemet stärkas upp men där vill istället staten ta ansvar med så litet nytillskott av kapital som möjligt.

Global konjunktur är fortsatt stabil och i nästa vecka förväntas ytterligare en räntehöjning i USA. Arbetsmarknaden fortsätter att stramas åt medan inflationen är något svagare sedan förra centralbanksmötet i maj. FED gör för närvarande väldigt lite för att påverka förväntan om fortsatta räntehöjningar utan brukar mest hänvisa till inkommande data. Därför stiger de korta räntorna i takt med faktiska höjningar medan de långa räntorna har fortsatt falla i spåren av lägre inflationsförväntningar bland investerare. Den typen av rörelse är ovanlig i ett tidigt skede av en räntehöjningscykel. Fallande långa räntor vid pågående räntehöjningar signalerar normalt en kommande lågkonjunktur. De förväntningarna går inte se i aktiemarknaden som försiktigt rör sig fortsatt uppåt. Om aktiemarknaden har rätt om konjunkturbilden borde FED fortsätta höja med 3 till 4 höjningar de närmaste 12 månaderna. Vi ser detta som mest sannolikt utfall och undviker därför ränteplaceringar med långa löptider.

Räntor

Statsobligationsräntorna har uppvisat nedgång i såväl USA som i Tyskland och Sverige med 15-20 räntepunkter den senaste månaden. Företagsobligationer har avkastat omkring 1 % i spåren av fallande räntor och en stark aktiemarknad. Dollarn har fortsatt att försvagas mot euron med 3 %, kronan har stärkts med 2 % mot dollarn till 8,60 och är oförändrad mot euron på 9,70.

Aktier

Börsutvecklingen har överlag varit positiv med fortsatta uppgångar. I svenska kronor steg Europa med 3 %, Stockholm med drygt 1 %, tillväxtmarknaderna knappt 1 % medan S & P var oförändrad under månaden. Hittills i år är uppgången +14 % för Stockholm, +13 % för tillväxtmarknaderna som helhet, 12 % för Europa och +5 % för S&P 500 uttryckt i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt är fortsatt stabil
  • Tillväxten i Europa över förväntan trots politisk osäkerhet

Negativt

  • Kinas tillväxttakt kan minska något från dagens höga nivå
  • Penningpolitiken behöver fortsätta stramas åt i USA

Slutsatser

I ljuset av en starkare konjunktur och stramare arbetsmarknad behöver penningpolitiken fortsätta stramas åt i USA. Osäkerheten kommer dessutom öka i vilken omfattning och när i tiden omläggningen av penningpolitiken skall ske i Europa och Sverige. Fokus kommer även öka på centralbankernas hantering av sina uppblåsta balansräkningar. Vår rekommendation är fortsatt neutral aktievikt i förhållande till normal allokering och vi har en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats:Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De 10-åriga statsobligationsräntorna har till följd av en något svagare inflation i USA och Eurozonen uppvisat en nedgång den senaste månaden. I USA är nedgången 19 räntepunkter till nivån 2,16 %, i Tyskland 15 punkter till nivån 0,27 % och i Sverige är nedgången 22 räntepunkter till nivån 0,43 %. Det är de lägsta räntenivåerna i USA och Sverige sedan november 2016 men något över årslägsta i Tyskland. För kortare löptider är räntenivåerna något upp i USA men ner i Tyskland och Sverige. Vi förväntar oss att räntehöjningarna i USA fortsätter under det närmaste året. I Sverige avvaktar Riksbanken med en omläggning av penningpolitiken tills ECB lämnar besked om en ny inriktning. Dollarn har försvagats med 3 % mot euron den senaste månaden efter fortsatt stark utveckling inom euroområdet. Sedan årsskiftet har dollarn försvagats med 7 % mot euron. Kronan är 5 % starkare mot dollarn och 2 % svagare mot euron under samma period.

Börsutvecklingen har varit positiv med fortsatta uppgångar. Vinstutvecklingen för S & P 500 har under första kvartalet varit +13 % jämfört med året innan. Under månaden steg Europa, tillväxtländerna och Japan med +3 % medan USA steg med 2 % Och Stockholm med 1 %. Hittills i år är uppgången + 14 % i Stockholm, +13 % för tillväxtmarknaderna, +12 % i Europa samt +5 % för S&P i svenska kronor. Brentoljan har efter OPEC mötet den 25 maj varit under fortsatt press men med små nettorörelser sedan förra månaden, nivån fortsatt under under 50 dollar per fat.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss