Regeringen vill förändra och förenkla 3:12-reglerna

Skriven av Formue

I maj i fjol fick en kommitté i uppdrag att se över 3:12-reglerna. Nu har kommittén fått utökat uppdrag för att se över hur reglerna kan förändras för att främja entreprenörskap och ägarskiften. Här skriver Formues skattejurist Sandra Gottfarb mer om det utökade uppdraget. 

Vid ett regeringssammanträde i maj 2022 fattades ett beslut om att en kommitté ska lämna förslag med syftet att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Ett uppdrag som skulle redovisas senast den 30 november 2023.  

Kommittén har nu fått ett utökat uppdrag. Utöver det tidigare uppdraget ska kommittén föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. 

Regeringen vill att kommittén ska analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras. Detta gäller särskilt företagens möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital. Här ska kommittén inrikta sig på utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. 

Regeringen vill också att kommittén ska analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas. 

Vidare stryks en punkt helt från det tidigare direktivet, nämligen den som handlar om ”justerad skattesats”.  

Slutdatumet för utredningen skjuts nu upp till senast den 29 mars 2024. 

Kommentar 

Tilläggsdirektivet med syfte att skapa tydligare regler för ägare till fåmansbolag är mycket välkommet och positivt för rådgivare, företag och ägare. Det är även positivt att punkten om ”justerad skattesats” tas bort då den gett upphov till stor osäkerhet för många entreprenörer om gällande skattesats för framtida utdelning och försäljningar.  

Det är också välkommet att utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet ska ses över då – som vi skrivit om tidigare – utvecklingen av utomståenderegeln i praxis den senaste tiden medfört att regeln inte är ändamålsenlig.

Kommittén har uttryckligen fått i uppdrag att analysera hur utomståenderegeln kan förändras för att villkoren för företagen ska förbättras samt se över vilka konsekvenser som kan uppkomma för företag som tagit in externt kapital för det fall att Skatterättsnämnden förhandsbesked fastställs av Högsta förvaltningsdomstolen. Det är även välkommet med en översyn av bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet då utvecklingen i praxis fått en innebörd som inte är helt ändamålsenlig och som försvårar kommersiellt drivna transaktioner.  

Vidare är det även önskvärt att se över skatteregler för att underlätta för entreprenörer vid överlåtelse av företag till närstående, anställda och externa köpare. 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss