Marknadsbrev oktober 2020

Skriven av Rose Marie Westman

Tudelad ekonomi, konsumtionen inriktad på varor

 

Övergripande

Trenden i USA är nu tydlig, hushållens konsumtion inriktas på varor snarare än tjänster vilket hjälper till att förstärka återhämtningen inom industrisektorn. Normalt inleder industrin en ny konjunkturuppgång, där variationer i lageruppbyggnad dessutom förstärker upp- och nedgångar. Förlorade jobb inom industrisektorn var hälften så stor under våren 2020 jämfört med finanskrisen 2008. Inom tjänstesektorn var antalet förlorade jobb å andra sidan drygt 4 gånger fler jämfört med 2008. Corona slår väldigt tydligt mot tjänstesektorn och till en viss del uppvägs detta initialt med en ökad konsumtion av varor. En aspekt av detta konsumtionsmönster är att den pågående starka trenden inom industrin riskerar att tolkas mer positivt än vad som är en hållbar trend framgent. Uppsvinget inom industrin skall dessutom normalt följas av en uppgång inom tjänstesektorn, vilket kan visa sig betydligt svårare denna gång på grund av de utdragna effekterna av Covid-19 smittan.

Återhämtningen inom Europa uppvisar liknande mönster som i USA med skillnaden att tjänstesektorns återhämtning om något är ännu svagare jämfört med USA. Den starkare återhämtningen inom industrin gynnar Tyskland, även Sverige drar fördel av en stark industrisektor. I södra Europa har en fortsatt mycket svag turistsäsong haft en negativ påverkan. EU:s beslutade återhämtningsfond på 750 mrd euro hjälper till att stabilisera marknadens förväntningar i ljuset av den pågående andra smittvågen av viruset i stora delar av Europa.

En följd av återhämtningen på industrisidan är sannolikt en viss uppgång från låga nivåer i inflationen det närmaste halvåret. Avgörande blir dessutom om länder generellt kan öka de statliga investeringarna som motvikt till de sjunkande BNP utfallen under 2020. Stödåtgärder behövs på bred front men i vissa länder kommer detta införas med en tidsförskjutning, då pressen på politikerna minskar efter att den mest akuta delen av krisen, i samband med nedstängningarna under våren, nu är passerad.

 

Räntor

De 10-åriga statsobligationsräntorna i USA har varit i stort sett oförändrade under september medan samma räntor i Tyskland och Sverige har uppvisat en nedgång kring 15 räntepunkter. Låg inflation tillsammans med svagare börsutveckling globalt har påverkat ränteutvecklingen. Den positiva utvecklingen för företagsobligationer hittills i år tog en paus under månaden, med knappt 1 % negativ avkastning för kreditvärdepapper med sämre kreditkvalité.

Aktier

Den mycket starka börsuppgången under augusti framförallt i USA:s techaktier, byttes under september ut mot en nedgång i globala aktier. I Sverige fortsatte dock optimismen, som delvis grundar sig i en återhämtning som anses starkare än i övriga världen, samt av en svagare krona under månaden. Stockholmbörsen ökade med 4 %, medan Nasdaq minskade med -5 %, världsindex med -3 % och Europa med -1 % i lokala valutor. Hittills i år är uppgången 11 % för Kina, 7 % för Stockholm och 2 % för USA i svenska kronor. För världsindex är nedgången för samma period -3 %, för Europa -13 % samt för tillväxtländerna -5 %, uttryckt i SEK.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behoven ökar fortsatt
+ Stor optimism kring Covid- 19 vaccin och nya behandlingar

Negativt

– Långvarigt utbrott ökar risken för utdragen recession
– Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

Återhämtningen i globala ekonomierna bygger på stimulanser till hushållen som inriktar sin konsumtion på varor snarare än tjänster. Detta ger en stark utveckling inom industrisektorerna som inte nödvändigtvis kommer följas upp senare, av en lika stark utveckling inom den Corona drabbade tjänstesektorn. Vi bibehåller vår rekommendation från augusti om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Räntenedgången som pågått större delen av året återupptogs under september för Tyskland och Sverige, sedan statistik visat en utplanande återhämtning samt lägre inflation än förväntat inom EU. Centralbanken ECB har inte lämnat några nya besked men är pressade att följa FED:s nya policy om ett genomsnittligt inflationsmål över en längre tidsperiod. Inflationen har till skillnad från USA inte vänt upp efter att vändningen i ekonomisk aktivitet skedde i maj. Dollarförsvagningen senaste månaderna tog en paus under september och dollarn steg istället med 2 % mot euron och nästan 4 % mot kronan.

Den starka börsutvecklingen under augusti framförallt i USA vändes till nedgång i globala aktier under september. Sverige trotsade trenden och steg istället med 4 %, understödd av positiva företagsnyheter och lägre långa räntor. I USA backade många av techbolagen 20 – 25 % men har sedan dess återtagit delar av nedgången. Nedgången i Nasdaq summerade till -5 % medan nedgången för MSCI USA indexet var -4 %. I svenska kronor byttes nedgången för USA, Europa och världsindex till oförändrad nivå på grund av den svagare kronan. Även oljepriset uppvisade nedgång under månaden, Brentoljan föll 10 % till nivån USD 41 dollar per fat.

 

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev