Marknadsbrev november 2020

Skriven av Rose Marie Westman

Delad kongress försvårar krishanteringen i USA

 

Övergripande

USA har i ett mycket jämnt val röstat fram en president vars uppgift är given, att säkerställa landets ekonomiska återhämtning efter Coronakrisens förödande framfart. Biden har i egenskap av vice president under Obama, agerat ansvarig för det dittills största stimulanspaketet i februari 2009. Hans erfarenhet av krishantering är därmed omfattande och omständigheterna kring tillträdet påminner om maktskiftet 2009. Under den pågående finanskrisen fanns en liknande utmaning att få igång ekonomin igen och förhindra uppkomsten av en mycket djup lågkonjunktur. Hur samarbetsklimatet med republikanerna i kongressen kommer fungera fram till och efter tillträdet är i dagsläget osäkert. Det försenade stödpaketet som förhandlades fram till veckan före valet, kan i bästa fall återupptas till förhandling och beslut innan årsskiftet, men det är långt ifrån säkert att Trumps legala fighter mot valresultatet skapar förutsättningar för detta. Biden har även lovat att påbörja arbetet så snabbt som möjligt med en federal plan för att bättre hantera den fortsatt snabba spridningen av Corona-viruset. Godkännande av Covid-19 vacciner förväntas utan politisk påverkan innan årsskiftet i såväl USA som i Storbritannien.

I Europa har flera stora länder återigen genomfört nedstängningar till följd av den förnyade virusspridningen. Det talas om de striktare reglerna, även i Sverige, som ett sätt att ”rädda julfirandet” och att skydda sjukhusen från förnyad överbelastning. Nedstängningarna är inte lika strikta som i våras, vilket kommer begränsa påverkan på ekonomierna. EU-kommissionen varnar dock för att återhämtningen, som avstannat redan innan den nya nedstängningen, kommer fördröjas och kan innebära negativ tillväxt under fjärde kvartalet. Ett tecken på en svagare utveckling är konsumtionsutvecklingen inom Eurozonen som föll -2 % under september jämfört med utfallet under augusti.

I Sverige ser vi en fortsatt starkare utveckling inom såväl konsumtion som industriproduktion jämfört med övriga Europa. Prognosen är att minskningen av BNP under 2020 begränsas till -3 % jämfört med EU snittet, på drygt -7 %.

 

Räntor

Trots en svag börsutveckling under oktober har de 10-åriga statsobligationsräntorna i USA stigit med 0,2 procentenheter under oktober. I Sverige var samma räntor oförändrade och i Tyskland minskade de med 0,11 procentenheter till följd av den ökade Corona spridningen och lägre inflation. Mot slutet av månaden vände utvecklingen till svagt negativ för företagsobligationer.

Aktier

Den svagare globala börsutvecklingen som inleddes under september fortsatte framförallt under slutet av oktober. Osäkerheten kring amerikanska valet och dess betydelse för de stora techbolagen ökade, samtidigt som Coronaviruset spreds allt snabbare i både Europa och USA. Bolagsrapporterna för kvartal 3, som hittills varit bättre än förväntat, lyckades bara delvis hålla emot den negativa utvecklingen. Globala aktier uppvisade en nedgång på -2,5 %, USA -2,6 %, Europa -5,3 % och Stockholm -6 % i lokala valutor. Kina fortsatte däremot upp med +5 %. Hittills i år är utvecklingen +17 % för Kina, Stockholm +1 %, USA -1 %, tillväxtländer -4 % och för Europa -18 %, uttryckt i svenska kronor.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behoven ökar fortsatt
+ Stor optimism kring Covid- 19 vaccin och nya behandlingar

Negativt

– Långvarigt utbrott ökar risken för utdragen recession
– Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

Amerikanska valet har gett ett svagt styre med en delad kongress, vilket minskar utrymmet för skattehöjningar och fler regleringar av näringslivet. Kina bidrar positivt till global tillväxt under 2020, USA kan sannolikt undvika negativ tillväxt de närmaste kvartalen, trots mindre stimulanser än de som planerades innan valet. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Räntenedgången i Europa fortsatte under oktober till följd av en svagare ekonomisk återhämtning, lägre inflation och den ökande smittspridningen som ledde till nya nedstängningar. ECB har signalerat beredskap att utöka sina åtgärder under sitt nästkommande
möte i december. EU:s arbete med återhämtningsfonden har fortsatt och bidragen samt lånen kan möjligen börja skickas ut vid årsskiftet till de mest utsatta länderna. I USA har de långa räntorna vänt upp trots den svaga börsutvecklingen på förväntan om
större stimulanser och en därmed stigande inflation.

Den något svagare utvecklingen för globala aktier som inleddes under september fortsatte mot slutet av oktober och innebar nedgångar i de flesta marknader förutom i Kina och tillväxtmarknaderna under månaden. Amerikanska valet tillsammans med
kraftigt ökande virusspridning i Europa och USA, bidrog till den svagare utvecklingen. Bolagsrapporterna för tredje kvartalet har varit bättre än förväntat, vinstutvecklingen i USA är så här långt, -10 % jämfört med vinsterna för kvartal 3 2019. Det jämna
valresultatet som innebär en delad kongress i USA minskar utrymmet för skattehöjningar och ökade regleringar av företagen, vilket marknaden tolkat positivt. Demokraternas hot om uppbrytning av de stora techbolagen ser inte heller ut att kunna förverkligas. Oljepriset uppvisade svag utveckling till följd av en lägre efterfrågan och Brentoljan minskade med -8 % under oktober

 

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev