Marknadsbrev mars 2021

Skriven av Rose Marie Westman

USA agerar utanför ramarna, Europa avvaktar

Övergripande

Bidens extremt stora stimulanspaket på 1900 mdr dollar ser ut att godkännas i senaten inom de närmaste veckorna. USA utmärker sig därmed i förhållande till resten av världen, vilket medför den största statliga skuldsättningen i USA sedan andra världskriget. Det är den största omläggningen av ekonomisk politik sedan Ronald Reagans avregleringsekonomi. Avsaknaden av en förbättrad levnadsstandard för den amerikanska medelklassen efter finanskrisen, har fått Biden att tillsammans med finansminister Yellen agera utöver de normala ramarna. Experimentet bygger på att försätta ekonomin i ett tillstånd av ”högt tryck” för att tillväxtbanan snabbt skall kunna återställas till en nivå, som ligger över den något mediokra tillväxtbanan som rådde innan pandemin. Lyckas detta kommer de politiska och ekonomiska vinsterna bli stora, vid misslyckande råder förstås det omvända. Förtroendet för demokraternas förmåga att hantera ekonomin kan i så fall ta lång tid att återställa.

Att föreslå detta paket på totalt 9 % av BNP i ett läge där prognosen för USA:s tillväxt redan är dryga 5 % för 2021, ter sig oansvarigt för vissa utomstående. Dessutom försvåras övergången till år 2022, när stimulanserna sannolikt kommer bantas i storlek. Nästa åtgärd under 2021 blir förmodligen ett större infrastukturpaket på minst 1000 mdr dollar. Den typen av projekt tar av naturliga skäl längre tid att implementera och kommer därmed gynna ekonomin med någon procentenhet under de kommande åren, med start under 2022.

Inom EU ligger fokus på att aktivera den gemensamma återhämtningsfonden för de länder som drabbats hårdast av pandemin, som Italien och Spanien. Med förre ECB chefen Draghi som ny premiärminister i Italien, har förväntningar på reformresultat i det svårhanterliga politiska landskapet ökat. I Sverige är ekonomin fortsatt stark och konsumtionen är åter uppåtgående sedan den tillfälliga dämpningen i december. Smittspridningen är dock fortfarande besvärande hög och de begränsande åtgärderna från myndigheter har utökats.

Räntor

Ränteuppgången i globala statsobligationer har fortsatt med förnyad styrka under februari månad. I USA var uppgången 33 räntepunkter och var tidvis över nivån 1,50 %. Även Sverige och Tyskland uppvisade kraftfulla uppgångar på 32 respektive 26 räntepunkter till nivåerna

0,42 % och -0,26 %. Inom ECB finns en oro för att ränteuppgången dämpar en redan svag ekonomi. I USA menar FED att uppgången är en naturlig följd av en starkare tillväxt.

Aktier

Börshumöret var mestadels starkt under februari men i slutet av månaden ledde ränteuppgångarna till en mindre rekyl, framförallt på Nasdaq. Trots rekylen stängde samtliga av de viktigaste börserna på plus. Rotationen från tech aktier till värdeaktier medgav starkast utveckling för Dow Jones, även Nikkei och Stockholmsbörsen visade styrka. Tillväxtmarknaderna vände trenden och var svagare än övriga börser. Hittills i år är avkastningen för Kina 9 %, tillväxtländerna och Stockholm 6 %, USA 4 % samt Europa 3 %, i svenska kronor.

Positivt

+    Stimulanserna i USA är kraftfulla men kortsiktiga

+    Vaccinationsprogrammen är igångsatta i västvärlden

Negativt

–      Ökande smittspridning av muterat virus

–      Öppnandet av ekonomierna tar längre tid, särskilt i Europa

Slutsatser

Med det amerikanska stimulans experimentet nu inom räckhåll för snabbt godkännande i senaten, är allas blickar nu riktade mot USA. Om Bidens djärva plan blir lyckosam utan kostsamma bakslag i form av bl.a. högre inflation, kommer detta gynna även de övriga globala ekonomierna. Den ökade risken för överhettning i USA, kommer fortsätta påverka de långa räntorna i uppåtgående riktning. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

Ränteföljsamhet – neutral: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.

Kreditrisk – neutral: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk.

Svenska aktier – neutral: Neutral exponering mot svenska aktier.

Globala aktier – neutral: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex.

Ränteuppgången i de 10-åriga globala statsobligationsräntorna skapar oro på börserna och frustration inom centralbankerna. Fortsätter ränteuppgången från dagens nivåer, motverkas de stimulanser i form av obligationsköp som centralbankerna fortsätter att genomföra under resten av 2021. Inom ECB är diskussionerna redan igång huruvida obligationsköpen skall utökas ytterligare, vilket tyska centralbankschefen förmodligen motsätter sig. I USA är budskapet att ränteuppgången skall tolkas som ett positivt besked på att ekonomins tillväxt ökar. Den underliggande frågan är förstås om Bidens stimulanspaket driver upp inflationen de närmaste åren.

Ränteuppgången under slutet av februari skapade oro på de globala börserna som därmed fick ett dämpat avslut på en i övrigt stark börsmånad. Ränteuppgången kan signalera att marknadens oro för inflationsutvecklingen de närmaste åren har ökat. Ränteuppgången som varit global har påverkat börsutvecklingen mest på tillväxtmarknaderna och Nasdaq. Prisuppgångarna för Brentoljan fortsatte under månaden med 18 % till nivån USD 66 per fat. Industriella råvarupriser ligger nu 40 % över nivån i början av 2020, innan pandemin. Hittills i år har kronan försvagats med 2,5 % mot dollarn och drygt 1 % mot euron.

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev