Marknadsbrev maj 2021

Skriven av Rose Marie Westman

Ökad tillväxt i USA och Sverige, Eurozonen minskar

Övergripande

BNP utfallen för första kvartalet i år bekräftar en ekonomisk återhämtning och ökad tillväxt i USA och Sverige. Inom Eurozonen var tillväxten däremot negativ under ytterligare ett kvartal. Nedstängningarna under 2021 har varit betydligt mer omfattande i Europa jämfört med både USA och självfallet Sverige, vilket påverkat framförallt konsumtionen negativt. Dessutom är de statliga budgetsatsningarna inte lika omfattande som i USA. Det mesta talar dock för att Europa får en betydande återhämtning under andra kvartalet, då länderna nu successivt har börjat lätta på restriktionerna.

Det historiska mönstret efter en djup lågkonjunktur visar att de ofta följs av snabba V-formade uppgångar. Det är dock väldigt svårt att förlänga en sådan kraftig procentuell uppgång med oförändrad tillväxttakt under flera påföljande år. Det normala är att den inledande återhämtningen följs av ett år med lägre tillväxttal än året innan. USA gör under Bidens styre allt för att lyckas med en sådan förlängning av tillväxten på en högre nivå än innan pandemin. Det är dock mer sannolikt att ekonomin efter 2021 års starka tillväxt kommer att bromsa in under 2022. Även i Sverige har finansminister Magdalena Andersson utlovat fortsatta stimulanser under kommande år, trots att Sveriges tillväxt just nu hör till de starkaste i västvärlden.

Ett gemensamt globalt tema det senaste året har varit stigande bostadspriser. I många länder ligger prisökningarna på 15 – 20 % i årstakt. Pandemin har utlöst en ökad efterfrågan på större bostadsyta. Samtidigt har centralbankernas köp av bostadsobligationer sänkt räntenivåerna vilket har bidraget till den starka prisutvecklingen. Riksbankschef Ingves och FED chefen Powell har dock båda hävdat att köpen av bostadsobligationer, som fortfarande pågår i båda länderna, inte är huvudorsaken till prisuppgångarna och att bostadslånen inte hotar den finansiella stabiliteten.

Räntor

Den förväntade inflationsuppgången i USA under mars har bekräftats, nivån blev i årstakt 2,6 % från tidigare 1,6 %. I Europa och Sverige är inflationstakten under samma tid fortsatt under 2 % med nivåerna 1,6 % respektive 1,7 %. Den amerikanska 10-åriga statsräntan har trots högre inflation minskat med 11 räntepunkter till nivån 1,63 % under april. Samma ränta var oförändrad i Sverige på nivån 0,41 och ökade 9 punkter i Tyskland till nivån minus 0,20. Ränteskillnaden mot företagsobligationer har fortsatt minskat och har inte varit lägre sedan 2007.

Aktier

En obruten optimism i aktiemarknaderna har lett till ytterligare en stark börsmånad globalt. Starkast har utvecklingen varit för USA, där tekniktunga Nasdaq tog revansch och ökade tillsammans med S&P 500 med 5 %. Stockholm steg med 3 % följt av Europa 2,5 % och tillväxtmarknaderna 1,6 %. Bolagsrapporterna har överlag varit positiva men gensvaret i kurserna något mindre p.g.a. de höga förväntningarna. Hittills i år är avkastningen för Stockholm 19 %, USA 14 %, Europa och Nasdaq 12 %, tillväxtländerna 8 % samt för Kina 4 %, i svenska kronor.

Positivt

+ Stimulanserna i USA är kraftfulla på kort sikt

+ Vaccinationsprogrammen ökar takten i västvärlden

Negativt

– Ökande smittspridning av muterat virus i Indien

– Öppnandet av ekonomierna har tagit längre tid, särskilt i Europa

Slutsatser

Lägre virussmitta, ökad vaccination och mindre restriktioner möjliggör en ekonomisk återhämtning för Euroområdet, som hittills haft en svagare utveckling jämfört med Norden och USA. Under andra halvåret kommer osäkerheten, om hur centralbankernas köp av obligationer ska avvecklas, att öka. Detta kan tillsammans med högre inflation medföra stigande räntor i ett läge där global tillväxt bromsar in från tillfälligt mycket höga nivåer. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

Ränteföljsamhet – neutral: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.

Kreditrisk – neutral: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk.

Svenska aktier – neutral: Neutral exponering mot svenska aktier.

Globala aktier – neutral: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex.

Trots högre inflation i USA, där årstakten ökade från 1,7 % till 2,6 % under april, har 10-åriga statsobligationsräntan minskat med 11 räntepunkter under månaden. Ränteskillnaderna mot företagsobligationer har fortsatt att minska och är nu på de lägsta nivåerna sedan 2007. Centralbankerna har återigen försäkrat att penningpolitiska stimulanserna skall bibehållas under lång tid framöver. I Storbritannien har tillgångsköpen minskat något den senaste tiden och resterande köp planeras upphöra helt vid slutet av året. I Sverige planerar Riksbanken att fortsätta köpa bostadsobligationer under tredje kvartalet för SEK 50 mdr.

Den starka globala börsutvecklingen har fortsatt under april med USA som främsta draglok. Nasdaq fick en återhämtning och steg tillsammans med S & P 500 med 5 %. Stockholm har haft en något mer balanserad utveckling och steg med 3 % jämfört med uppgången på hela 9 % under mars. Svagast var utvecklingen återigen i Kina och Indien vilket bidrog till den lägre avkastningen på 1,6 % för tillväxtländerna. Brentoljan stärktes med 6 % under april och har hittills i år ökat med 30 %. Dollarn försvagades med 2,5 % mot euron och med 3 % mot kronan. Hittills i år har dollarn förstärkts med 2 % mot euron och med 3 % mot kronan.

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev