Marknadsbrev maj 2020

Skriven av Formue

Återhämtningen sker till priset av högre skuldbörda

 

Övergripande

Pandemins ekonomiska effekter är nu fullt synliga med ökande arbetslöshet och sjunkande försäljning inom såväl tillverkning som tjänstesektorn. I USA har 30 miljoner arbetslösa tillkommit de senaste 6 veckorna, för april hamnar arbetslösheten sannolikt kring 16 %. Inom euroområdet men även i Sverige, med mer omfattande skyddsnät, kan arbetslösheten till sommaren vara drygt 10 %.

Nedstängningen av västvärldens ekonomier har haft effekt på smittspridningen och processen att successivt öppna upp har redan inletts både i Europa och i USA. Det är svårt att överblicka vilken tid det kommer att ta innan det mesta av samhällsaktiviteterna är tillbaka. Det viktiga är att bakslagen blir så få som möjligt, där en ytterligare nedstängning blir nödvändig.

Baksidan av alla ansträngningar att skydda människoliv och bevara livskraftiga företag är den stora upplåning som åtgärderna kräver. USA har satsat mer än något annat land och budgetunderskottet kan mycket väl bli 20 % under 2020. I Europa blir underskotten sannolikt betydligt lägre, omkring 10 %, då det bara är Tyskland som hittills haft möjlighet att göra de verkligt stora budgetsatsningarna.

Även penningpolitiskt är ECB:s satsningar inte lika stora som FED:s i USA. FED kan köpa obegränsat med obligationer, inom Europa krävs ytterligare beslut om köpen slår i fastslagna taket på EUR 750 mrd. I Tyskland har författningsdomstolen idag meddelat att man inte fullt ut godkänner ECB:s tidigare köpprogram från 2015. Detta skapar en viss osäkerhet om hur en eventuell utbyggnad av nuvarande köpprogram skall kunna ske. Det sätter också press på Italien att ECB:s köp av italienska statsobligationer inte på något sätt minskar behovet av inhemska italienska reformer för att förbättra långsiktiga tillväxtpotentialen. Detta är en viktig signal från Tyskland om att fiskal disciplin fortsatt skall gälla inom EU.

Räntor

Centralbankerna har utökat sina program för obligationsköp till att omfatta även företagsobligationer med högre risk. Detta har tillsammans med en börsåterhämtning under april, förhindrat att prisfallen inom dessa segment har blivit lika djupa som under finanskrisen 2008. 10-åriga statsobligationer har uppvisat en fortsatt nedgång i Tyskland på 0,12 procentenheter, oförändrat i Sverige, samt en marginell nedgång i USA. Kronan har förstärkts under april med 2 %, såväl mot dollarn som euron.

Aktier

De insatser som lanserats från regeringar och centralbanker har, tillsammans med positiva nyheter kring utplaning av smittan, haft mycket positiv effekt på börsutvecklingen den senaste månaden. Bäst har Nasdaq utvecklats med en uppgång på 15 % följt av S & P 500 på 13 % i lokala valutor. Stockholmsbörsen var upp 8 %, Europa 6 % samt London 4 %. Hittills i år är nedgången begränsad till -12 % för världsindex, -15 % för Dow Jones, -18 % för Europa samt -10 % för Stockholm.

Positivt

+    FED och ECB har nya mandat att köpa stats- och företagsobligationer

+   Stor optimism kring coronavaccin och nya behandlingar

Negativt

–      Utbredd oro för utdragen global recession

–      Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

Centralbanker och regeringar har fortsatt marknadens förtroende, att de åtgärder som krävs för att rädda både människoliv och globala ekonomin finns på plats. Snabbheten har imponerat och säkerligen möjliggjorts av erfarenheterna från finanskrisen 2008. Upplåningen blir omfattande men kan hanteras under förutsättning att inflationen blir fortsatt låg. Vi behåller rekommendationen från mars månad, om en övervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering, samt till en underviktad exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Underviktad exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning. – Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Överviktad exponering mot svenska aktier. – Övervikt

Globala aktier: Överviktad exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Övervikt

 

Efter över en månads lockdown väljer flera länder att lätta på sina restriktioner men en oro kvarstår efter tvärbromsningen i den ekonomiska aktiviteten och räntorna håller sig fortsatt låga. Regeringar och centralbanker har presenterat flera robusta krispaket, det senaste i slutet av april riktat till näringslivet. Riksbanken beslutar att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent och man vill inte återgå till minusränta utan ser andra lämpliga åtgärder, bland annat köpprogram för obligationer. Räntan för statsobligationer har fortsatt svagt nedåt. Den kraftiga räntesänkningen under mars från FED med 150 punkter gör att de korta räntorna är fortsatt lägre än de längre i USA. Under april lämnades räntan oförändrad.

Marknadsrörelserna på de globala aktiemarknaderna var under mars dramatiska och nedgången rekordsnabb, med en botten som nåddes runt 23 mars. Under april kom en vändning och det blev en oväntat bra månad. Bakom står stödåtgärder och en kurva där antal nya covid-19-fall planats ut något. Men det finns en fortsatt osäkerhet när länder sakta lättar på sina karantänsregler. Fram till slutet av april är nedgången hittills för 2020 och i svenska konor -10 % för Stockholm, -13 % för tillväxtmarknaderna, -9 % för världsindex, -5 % för USA och -16 % för Europa. Oljepriset dök rejält under månaden och Brentoljan från Nordsjön handlades temporärt på under 20 dollar per fat men har nu återhämtat sig till något högre 25 dollar fatet. Räknat från årsskiftet har Brentoljan backat med 62 %. Brent har dock fortsatt stabiliseras något sedan inledningen av maj månad.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Formue

Nyhetsbrev