Marknadsbrev juni 2021

Skriven av Rose Marie Westman

FED håller i taktpinnen för aktiemarknaden

Övergripande

Flera indikationer pekar nu mot att den globala industrikonjunkturen har nått en topp de senaste månaderna. Detta innebär att sannolikheten för en temporär men tydlig nedgång inom industrin har ökat det närmaste halvåret. Till vissa delar har flaskhalsar bidragit till inbromsningen inom produktionen, men även en minskad orderingång har börjat synas. Kinas medvetna neddragning av kreditstimulanser har förstärkt trenden. Kina har öppet kritiserat de dramatiska prisuppgångarna för råvarupriser det senaste året. Detta slår extra hårt mot Kina som är beroende av industriella råvaror både inom varuproduktion och infrastruktur. Även den globala halvledarbristen slår mot produktion. Geopolitiskt minskar spänningarna sannolikt för att Kina inser vikten av att undvika ytterligare sanktioner, som kan slå mot den viktiga teknologisektorn.

Inflationsutfallet för april blev högre än förväntat framförallt i USA, där prisstegringarna blev 4,2 % i årstakt, ett rejält kliv från 2,6 % månaden innan. Inflationen förväntas ha ökat ytterligare till 4,7 % under maj månad. I Europa och Sverige, där de fiskala stimulanserna är lägre än i USA, ligger inflationen istället kring 2 %. En klar majoritet av de viktigaste globala makroekonomerna inom finansvärlden, tror tillsammans med centralbanksföreträdare, att den stigande inflationen just nu är ett övergående fenomen. FED är hittills den enda större centralbank som har ändrat sitt ramverk för penningpolitiken. Detta innebär mindre fokus på inflationsriskerna och mer fokus på att arbetsmarknaden skall återhämta sig till fullo. I Europa pågår en utvärdering av befintligt ramverk inom centralbanken ECB, som skall vara klar i september.

G7 ländernas finansministrar har enats om en global lägsta skatt på 15 % för företagsvinster baserat på land för land. Även digitala bolag som saknar fysisk närvaro i ett specifikt land skall kunna beskattas baserat på om deras vinstmarginal överstiger 10 %. Detta kommer enligt planen omfatta de största globala företagen.

Räntor

Den uppåtgående trenden för inflationsutvecklingen de senaste månaderna har inte påverkat de långa statsobligationsräntorna negativt. Tvärtom har den 10-åriga amerikanska räntan fortsatt minska under maj till nivån 1,59 %. I Europa och Sverige har samma räntor stigit marginellt. Avkastningen för globala företagsobligationer har varit fortsatt positiv. Hittills i år är dock avkastningen för både statsobligationer och företagsobligationer negativ på grund av ränteuppgången.

Aktier

Den positiva ränteutvecklingen har påverkat aktiemarknaden i fortsatt stark riktning. Bäst avkastning i lokala valutor uppvisade Ryssland, Indien och södra Europa, följt av Dow Jones och Stockholm. Nasdaq uppvisade minusavkastning efter den starka återhämtningen under april. Hittills i år är avkastningen 20 % för Stockholm, 14 % för Europa, 13 % för USA, samt 8 % för Nasdaq och tillväxtländerna, i svenska kronor.

Positivt

+ Stimulanserna i USA har varit kraftfulla på kort sikt

+ Vaccinationsprogrammen har ökat takten i västvärlden

Negativt

– Muterade coronavirus fortsätter att spridas

– Konsumenterna i Kina är fortsatt försiktiga

Slutsatser

Industrikonjunkturen har sannolikt nått en topp under våren och denna inbromsning kommer inte kunna kompenseras fullt ut, av en återhämtning inom serviceekonomin. Kina har redan dragit slutsatsen att ekonomin inte bör överhettas och har nyligen stramat åt kreditpolitiken. Det återstår för västvärlden att hantera de inflationstendenser som bekräftats av utfall den senaste tiden. FED kan eventuellt lämna besked redan i september, att de omfattande obligationsköpen skall minskas. Detta kan utgöra en kortsiktig risk för aktiemarknaden det närmaste halvåret. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

Ränteföljsamhet – neutral: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.

Kreditrisk – neutral: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk.

Svenska aktier – neutral: Neutral exponering mot svenska aktier.

Globala aktier – neutral: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex.

Förtroendet för centralbankerna är intakt och FED är den som sätter taktpinnen för aktiemarknaderna den närmaste tiden. Avvecklingen av centralbankens köp av obligationer kommer påverka likviditeten i kapitalmarknaderna negativt och bidra till att statsobligationsräntorna, men även räntor för företagsobligationer, sannolikt kommer öka under andra halvåret. Vissa centralbanker som Kanada och Norge ser ut att förbereda stramare penningpolitik redan under 2021. Även Storbritannien vill avveckla stimulanser i form av obligationsköp under innevarande år.

Smittspridningen globalt har minskat dramatiskt de senaste veckorna. I Europa hägrar en starkare återhämtning för Medelhavsländerna i och med öppnandet av en ny turistsäsong. För mer industriberoende länder som Tyskland kommer den sannolika avmattningen inom industrin, att orsaka en något lägre tillväxt under andra halvåret. Den pågående sektorrotationen från tillväxtbolag till värdebolag blir en fortsatt indikator på hur aktiemarknaden kommer tolka inbromsningen inom industrin, är den tillfällig eller mer utdragen? Euron och svenska kronan har stärkts med nästan 2 % mot dollarn under maj. Brentoljan har stigit med 3 % till nivån USD 69.

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev