Marknadsbrev februari 2021

Skriven av Rose Marie Westman

Inom EU stiger inflationen innan tillväxten

 

Övergripande

Exportinriktade länder med stark industrisektor har fortsatt att gynnas de senaste månaderna. Nedstängningarna som inleddes under hösten inom Europa har inte drabbat fabriker i samma utsträckning. Under fjärde kvartalet uppvisade Sverige, Tyskland och Spanien positiv tillväxt jämfört med tredje kvartalet, vilket inte var fallet i bl.a. Italien och Frankrike. Spaniens turistsektor drabbades dock oerhört hårt under året och tillväxten för helåret 2020 blev -11 % för Spanien jämfört med -8,8 % i Italien och -5,4 % i Tyskland. Snittet för Euroområdet blev -6,8 % jämfört med Sveriges -2,8 %, vilket speglade en mindre omfattande nedstängning för oss i Sverige. I Spanien var besökande utländska turister 19 miljoner under 2020, jämfört med 83 miljoner året innan, en minskning med hela 77 %.

Även USA har haft betydligt färre nedstängningar och en relativt stark produktion och konsumtion av varor. BNP utfallet blev -3,5 % för helåret 2020, svagare än Sverige men betydligt bättre än Euroområdet. Återhämtningen i globala ekonomierna går för närvarande långsamt men från en nivå som är högre, jämfört med tidigare förväntningar. En utbredd vaccination längre fram kommer ge förutsättningar för en återhämtning även inom servicesektorn. Besvärande flaskhalsar inom råvaror, fraktkapacitet och mikrochips tyder på att omsvängningen inom varuproducerande företag är starkare än normalt och det finns en risk för att detta övertolkas som en mer varaktig styrka av dessa företag. Industrikonjunkturen kan istället komma att kylas av senare under året som ett resultat av att ekonomin återbalanserar mot mer konsumtion av tjänster, när konsumtionsmönstren ges tillfälle att ändras.

Inom Euroområdet var inflationstakten i januari 0,9 % och därmed avslutades en period med deflation på nivån -0,3 %, som varat under 5 månader. Den underliggande kärninflationen steg under samma tid från 0,2 % till 1,4 %. Detta är en oväntat snabb prisuppgång, som jämförelse var kärninflationen i USA 1,6 % per december månad.

Räntor

Ränteuppgången som inleddes i USA:s 10-åriga statsobligationsränta under december har fortsatt med 16 räntepunkter under januari. För Sverige och Tyskland har uppgången varit mindre med 5 räntepunkter. Inga nya åtgärder eller ränteförändringar har annonserats från FED, ECB eller Riksbanken och inga nya åtgärder är heller förväntade i närtid. Centralbankerna uttalar dock en viss oro och betonar att återhämtningen i ekonomin behöver låga räntor under lång tid, samt finanspolitiskt stöd.

Aktier

En spekulativ bubbla i ett enskilt amerikanskt spelbolag, Gamestop, fick börserna att avbryta en stark start på året. Månaden avslutades med nedgångar som resulterade i någon procents minusavkastning för Dow Jones, S&P 500 samt Europa. Börserna som trotsade nedgången var bl.a. tillväxtländerna, Sverige, Nasdaq och Japan. I svenska kronor steg tillväxtländerna med 5 %, Stockholm 3 % samt världsindex 1 % medan USA och Europa var oförändrade under januari. Kronans försvagning med 1 % bidrog positivt till avkastningen för utländska börser.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behoven har ökat
+ Vaccinationsprogrammen är igångsatta i västvärlden

Negativt

– Ökande smittspridning av muterat virus
– Öppnandet av ekonomierna tar längre tid än förväntat

Slutsatser

Stark utveckling inom industriproduktion och export har gynnat Tyskland, Spanien och Sverige under det fjärde kvartalet. Nedstängningarna under hösten har haft en mindre påverkan än förväntat. När tjänstesektorerna återhämtar sig senare i år kan uppgången inom varuproduktionen komma att mattas av. Flaskhalsar inom bl.a. transporter och mikrochips påminner om att den kraftiga omsvängningen i ekonomierna under tredje kvartalet haft en stor påverkan på leveranskedjorna. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Trots en svag ekonomisk utveckling inom Euroområdet har inflationen ökat oväntat snabbt under januari till 0,9 % och en 5 månader lång period av deflation på nivån -0,3 % är därmed avslutad. Med den tyska långräntan kring minus 0,5 % kan en gradvis mindre ränteuppgång förväntas de närmaste månaderna. Om Bidens nya stimulanspaket omfattande 1 900 mrd dollar beslutas av kongressen, kommer stimulanserna för amerikanska ekonomin att uppgå till 13 % av BNP. Detta medför en risk för att 10-åriga räntorna, som redan är på nivån 1,10 %, fortsätter att öka under resten av året. Stimulansbehovet i USA borde vara lägre nu jämfört med efter finanskrisen 2008, men demokraterna verkar vara övertygade om motsatsen. Detta ökar risken för en kortsiktig överhettning inom vissa sektorer.

Tillväxtländerna, som domineras av länderna i Asien samt har de lägsta aktievärderingarna, fortsatte att stiga under januari. Även i Sverige var styrkan i börsuppgången fortsatt obruten med en uppgång med 3 % under månaden. I USA sänkte spekulationsbubblan i bolaget Gamestop börshumöret, vilket innebar någon procents nedgång för Dow Jones och S&P 500 men en fortsatt uppgång för Nasdaq. Med hjälp av en svagare krona blev avkastningen i svenska kronor kring 0 % för såväl USA som Europa. Brentoljan steg med 8 % till nivån USD 56 per fat på förhoppningar om en starkare konjunktur. Fraktindexet, Baltic Dry Index, har fördubblats jämfört med nivån för ett år sedan.

 

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev