Marknadsbrev december 2020

Skriven av Rose Marie Westman

Nya vaccinerna påverkar börsklimatet positivt

 

Övergripande

Positiva besked från tre västerländska vaccintillverkare har, tillsammans med tydligare besked kring USA:s valresultat, påverkat börserna i kraftfull positiv riktning under november. USA har under hösten haft en något starkare återhämtning jämfört med Europa. En starkare bostadsmarknad och stigande börskurser har gett hushållen en förmögenhetseffekt som tillsammans med stimulansåtgärder påverkat konsumtionen positivt. De översta 20 % av hushållen med de högsta inkomsterna står för 39 % av konsumtionen, medan 40 % med de lägsta inkomsterna i USA endast står för 22 % av konsumtionen. Detta understryker de stora inkomstskillnaderna i USA som dessutom ökat ytterligare under Coronakrisen. Även en stark bostadsmarknad, låneansökningarna för nya bostadslån är upp 28 % i november, jämfört med förra året. Detta påverkar byggmarknaden och övriga ekonomin positivt. Trots en starkare ekonomi och en stark börsutveckling är oron över den närmaste ekonomiska utvecklingen dock utbredd bland vissa politiker och hos centralbankschefen Powell. Ansträngningarna för att åstadkomma ett nytt stimulanspaket ser ut att kunna återupptas i kongressen, även om utfallet av diskussionerna är fortsatt osäkert.

I spåren av en starkare ekonomi har även återhämtningen i inflationen gått snabbare i USA. Årstakten ligger i oktober på 1,2 %, upp från 0,1 % i maj. I Euroområdet ligger motsvarande mått på minus 0,3 %, deflationen har pågått sedan augusti månad. Tillsammans med en starkare euro mot dollarn, hittills i år på +8 %, bidrar denna utveckling till ett pressat läge för centralbanken ECB. De närmaste veckorna utgör deadline för att överkomma Polen och Ungerns veto mot EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond samt det stora avgörandet i Storbritanniens Brexitförhandlingar. Det går inte utesluta besvikelser i något av fallen, även om det mesta talar för kompromisser.

I Sverige har det börjat mullra lite kring liberalernas dåliga opinionsläge, som visar på utfall under 4 % spärren. Om liberalerna lämnar januariöverenskommelsen i förtid skulle detta utlösa regeringskris för statsminister Löfven.

 

Räntor

Med inflationsdata som fortfarande är på låga nivåer har statsobligationsräntorna uppvisat endast små rörelser i USA, Tyskland och Sverige. Däremot har företagsobligationer med både lägre och högre kreditrisk dragit stor nytta av den starka börsuppgången under november. I lokala valutor, som inte tar hänsyn till kostnad för valutasäkring, är uppgången under månaden 2 – 4 % för mer riskfyllda obligationer.

Aktier

Den mindre nedgång vi sett i globala aktiemarknaderna under september och oktober vändes i november till en kraftfull uppgång i såväl Europa, Japan, tillväxtmarknader som i USA. Utfallet i amerikanska valet samt positiva nyheter kring effektiviteten i tre olika Coronavaccin bidrog till uppgången. Japan och Europa uppvisade en uppgång på hela +14 %, medan USA och Stockholm steg +11 % i lokala valutor. Hittills i år är utvecklingen +23 % för Nasdaq, +15 % för Kina, Stockholm +12 %, USA +6 %, tillväxtländer +1 % och för Europa -8 %, i svenska kronor.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behoven ökar fortsatt
+ Bekräftad effektivitet kring tre nya Covid- 19 vacciner

Negativt

– Långvarigt utbrott ökar risken för utdragen recession
– Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

Optimismen om en relativt snabb återgång till den globala ekonomi som fanns innan pandemin, har varit stark ända sedan innan sommaren. Med en snar massvaccinering inom räckhåll, har optimismen i aktiemarknaden blivit än större. Återgången till en fullt fungerande ekonomi är dock sannolikt mer utdragen och eventuellt kantad av ett antal besvikelser det närmaste året. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Trots den starka börsutvecklingen har statsobligationsräntorna i USA, Tyskland och Sverige uppvisat små rörelser under november. Riskviljan hos investerarna har dock ökat efter presidentvalet i USA och det visar sig tydligt i en ökad avkastning för företagsobligationer. Bäst utveckling har företagsobligationer med högre risk haft, i lokal valuta utan hänsyn till kostnad för valutasäkring, är avkastningen under månaden +4 %. Den skilda utvecklingen för inflationen i Eurozonen respektive i USA speglar skillnaden i räntenivån för 10-åriga obligationer mellan regionerna, som uppgår till 1,4 procentenheter. Skillnaden i inflationsnivå uppgår i oktober till 1,5 procentenheter, nivån för USA är 1,2 % medan inflationsnivån för Euroområdet är -0,3 %.

Optimismen i aktiemarknaden har ökat markant efter presidentvalet i USA och de positiva beskeden om effektiviteten hos tre västerländska vacciner. Massvaccinering påbörjas i mitten av december i Storbritannien, sannolikt följt av USA och Euroområdet med några veckors fördröjning. Återhämtningen i globala ekonomin har under hösten gett tillförsikt även om riskerna för en nedgång i Euroområdet eller i USA under kommande månader inte helt kan uteslutas. Hittills i år är börsutvecklingen i svenska kronor positiv för Kina +15 %, USA +6 % och för Sverige +12 %. Tillväxtländernas utveckling är +1 %, i Europa är utvecklingen betydligt svagare med en nedgång på -8 %, Storbritannien -22 %, Italien -10 % och i Spanien -17 %, i svenska kronor. Under månaden försvagades dollarn med 2,4 % mot euron och 3,6 % mot kronan. Brentoljan steg med hela 27 % under samma tid, trots en viss osäkerhet inför utfallet av OPEC mötet som hålls första veckan i december.

 

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev