Marknadsbrev augusti 2020

Skriven av Rose Marie Westman

Osäkerheten ökar om återhämtningen

 

Övergripande

Pandemin har inte tagit paus under semestertiderna, världen brottas med nya utbrott i allt från Australien, Indien, Europa samt i större utsträckning, i USA och Sydamerika. Spridningen påverkar ekonomisk aktivitet och turistindustrin, som omsätter ca 10 % av global BNP, drabbas mest av alla branscher. Den återhämtning som vi sett inom konsumtion och industrinäringar bygger till stor del på budgetstimulanser i form av permitteringsstöd och nya lånegarantier. Allt handlar om överbryggning och återgång till en normaliserad situation utan rädsla och åtgärder mot Covid- 19, som hinder i vardagen. Blir perioden med smittspridning förlängd i tiden, blir även kostnaderna för ekonomierna högre. Även behovet av förlängda stöd till arbetslösa och permitterade blir högre och sätter ytterligare press på redan stora budgetunderskott.

De flesta stödprogram har redan förlängts på nationell nivå i Europa, där dessutom Europeiska rådet har tagit beslut om ett stort gemensamt återhämtningsprogram. I USA har vissa kontantstöd till hushållen redan löpt ut i slutet av juli och förhandlingarna mellan republikaner och demokrater är pågående. Med stor sannolikhet kommer stödåtgärderna i USA minskas kraftigt i jämförelse med de tidigare ersättningarna, som för många låginkomst amerikaner legat över den vanliga lönenivån. Den högre kompensationen har bidragit till en starkare konsumtionsutveckling i USA, som därmed legat mer i linje med den genomsnittliga inom EU.

Efter finanskrisen, när Obama var nytillträdd president, spenderades USD 800 mrd på ett återhämtningspaket. Republikanerna var starkt emot den gången och samma invändningar hörs nu mot ett stödpaket på USD 1000 mrd, trots att ett större paket borde gynna Trumps möjligheter att bli återvald. Prognosen för USA:s statsskuld är att den ökar från 107 % av BNP till ca 140 % under 2021. USA sitter i en väldigt svår sits som förvärras av det redan höga underskottet vid årets början på -5 %, samt av en mindre lyckad hantering av själva virusutbrottet.

Räntor

Statsobligationsräntorna har under juni och juli minskat med ca 10 räntepunkter i USA, Tyskland och Sverige trots en starkare börs och ett stigande guldpris. Räntemarknaderna diskonterar inte i lika hög grad den ekonomiska återhämtningen och de eventuella inflationsrisker som detta förlopp kan föranleda. Centralbankerna utlovar låga räntor under lång tid framöver vilket påverkar marknadsräntorna i nedåtgående riktning. Låga räntor och lägre kreditpåslag påverkar även periodens avkastning för företagsobligationer positivt.

Aktier

Börsuppgångarna har fortsatt under juni och juli med undantag av länder med ekonomiskt påverkande Covid- 19 utbrott som i t.ex. Japan, UK och Spanien. Starkast utveckling i lokal valuta har Kina, Indien och USA haft. Stockholm uppvisar uppgång med +6 %, USA med +8 % är på grund av den kraftiga dollarförsvagningen endast upp +0,5 % uttryckt i svenska kronor. Hittills i år är Stockholm +/-0 %, Nasdaq +12 %, USA -4 %, Europa -15 % i SEK.

Positivt

+ Stimulanserna är omfattande men behöver öka ytterligare
+ Stor optimism kring Covid- 19 vaccin och nya behandlingar

Negativt

– Risk för en utdragen global recession vid långvarigt utbrott
– Öppnandet av ekonomierna kan ta längre tid än förväntat

Slutsatser

Virusutbrotten är globalt fortfarande aktiva och ingen verklig respit har uppnåtts utanför Kina. De ekonomiska effekterna vid sidan av mänskligt lidande blir därför mer kännbara och kommer kräva ytterligare fiskalt stöd till hushåll och företag. Europa har dragit vissa lärdomar i riskhantering från finanskrisen 2008. I USA har republikanernas vilja att bibehålla statligt stöd minskat, trots att presidentvalet är mindre än 100 dagar bort. Osäkerheten har ökat de senaste veckorna och vi förändrar därför vår rekommendation till neutral vikt i svenska och globala aktier från tidigare övervikt, samt till neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.- Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. – Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. – Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. – Neutral

 

Räntenedgången i globala långa statspapper som inleddes när Covid- 19 nådde Europa i februari pågår, trots att uppgångarna i globala aktiemarknaderna signalerar stark ekonomisk återhämtning. Den viktigaste utvecklingen under sommaren vid sidan av de starka börserna, är dollarns försvagning som inleddes i slutet av maj. Under Covid- 19 krisens mest akuta fas i mars var dollarn som starkast 1,06 mot euron, i början av augusti är den 1,18, vilket innebär en försvagning med 11 %. Kronan har i denna miljö stärkts med 7 % mot dollarn till 8,7 och med 1 % mot euron till 10,3, under juni och juli.

Den positiva börsutvecklingen, som inleddes efter den kraftiga börsnedgången i mars, har fortsatt under juni och juli. Hittills i år är Stockholmbörsen inklusive utdelningar tillbaka på oförändrad nivå. Starkast positiv trend har fortsatt de stora techbolagen i USA och Kina, samt de hälsobolag som utvecklar Covid- 19 vaccin. Bland de svagare börserna hittills i år återfinns Spanien med en
nedgång på -29 %, Italien -20 %, Frankrike -21 % samt UK -27 % i svenska kronor. Guldet har fortsatt stiga, sedan årsskiftet +30 % till en ny toppnotering strax över USD 2000 per ounce. Brentoljan har stigit med 23 % sedan slutet av maj till USD 43 per fat.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev