Marknadsbrev april 2021

Skriven av Rose Marie Westman

Företagsbeskattningen ökar i USA och globalt

Övergripande

Bidens reformagenda fortsätter att förstärka aktiemarknadernas förhoppningar om en kraftfull och varaktig återhämtning. Efter senatens godkännande av presidentens stimulanspaket på USD 1900 mdr, har nu ett nytt stort infrastrukturförslag om drygt USD 2000 mdr lagts fram. Demokraternas förhoppning är att detta förslag skall kunna beslutas på samma sätt i senaten, dvs med en enkel majoritet. Infrastrukturprogrammet skall bl.a. finansieras med USD 2700 mdr i högre företagsbeskattning under de närmaste 15 åren. Skattesatsen för företag, som Trump sänkte så sent som 2018, skall höjas från 21 % till 28 %, vilket initialt möter massivt motstånd från näringsliv och opposition. Den effektiva skattesatsen p.g.a. diverse avdragsmöjligheter är i dagsläget låga 9,7 %. Planen är att effektiva beskattningen av företagsinkomster inom USA inte skall understiga 15 %. Finansminister Yellen vill genom en global uppgörelse inom G20 länderna etablera en minsta global skatt för multinationella bolag, som bygger på bolagens omsättning och inte vinst, i respektive land.

Parallellt med en extremt expansiv finanspolitik i USA är senaste besked från centralbankschefen Powell, att den stimulativa penningpolitiken med noll ränta och obligationsköp på USD 120 mdr per månad, skall fortsätta. Nollräntan skall enligt FED hållas oförändrad åtminstone till 2024. Samtidigt har FED:s egna prognoser för BNP tillväxt lyfts från 4,2 % till 6,5 % och för inflationen till 2,4 % från tidigare 1,8 %, för 2021. Kapitalmarknadens förväntningar avviker dock från denna guidning av räntan från FED. Marknadsräntorna indikerar snarare att en första höjning om 0,25 procentenheter sker redan under sista kvartalet nästa år, därefter ytterligare tre höjningar om tillsammans 0,75 innan första kvartalet 2024.

Inflationsutfallen i såväl USA, Eurozonen och Sverige för februari/mars har varit måttfulla och ligger i spannet 1,3 – 1,7 % för samtliga tre länder. Den förväntade ökningen av inflationen senare under året anses generellt av centralbankerna vara övergående. Samtidigt fortsatte inflationsförväntningarna att stiga något i USA.

Räntor

Den pågående kraftiga ränteuppgången i amerikanska statsobligationer har fortsatt under mars månad. I Tyskland och Sverige är däremot uppgången bruten och räntorna har istället minskat något under samma tid. I början av april har uppgången i USA lockat fler obligationsköpare, nivån på 10-åriga räntan nu 1,66 %, jmf med 1,74 % vid månadsskiftet. Avkastningen för Barclays globala obligationsindex är nu hittills i år -2,5 %.

Aktier

Globala aktiemarknaderna har fortsatt haft en stark utveckling under mars. Bäst avkastning uppvisade Stockholmsbörsen och Tyskland med en uppgång på hela 9 %, följt av Dow Jones på 7 %. Återigen var Nasdaq svagare än resten av USA marknaderna med en uppgång på 0,4 %. Kina var den svagaste marknaden med en nedgång på 6 % vilket bidrog till en nedgång för tillväxtmarknaderna med 0,9 %. Hittills i år är avkastningen för Stockholm 15 %, USA 12 %, Europa 10 %, Nasdaq och tillväxtländerna 9 % samt för Kina 6 %, i svenska kronor.

Positivt

+  Stimulanserna i USA är kraftfulla på kort sikt

+ Vaccinationsprogrammen är igångsatta i västvärlden

Negativt

–      Ökande smittspridning av muterat virus

–      Öppnandet av ekonomierna tar längre tid, särskilt i Europa

Slutsatser

Globala ekonomiernas återhämtning påverkas positivt av stimulanser och den förväntade återgången till mindre restriktiva Covid-19 regler. I USA, där stimulanserna under 2021 är extremt stora, kommer dock tillväxten enligt FED:s prognoser att halveras under nästa år, från 6,5 % till 3,3 %. Detta borde utgöra en risk för att även vinsttillväxten för företagen bromsas in under 2022, vilket innebär att osäkerheten kring börsbolagens värderingar kan öka senare i år. Vi behåller vår rekommendation om neutral vikt i svenska och globala aktier, samt neutral exponering mot svenska och globala obligationer.

Ränteföljsamhet – neutral: Neutral exponering mot svenska och globala obligationer samt en neutral räntebindning.

Kreditrisk – neutral: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk.

Svenska aktier – neutral: Neutral exponering mot svenska aktier.

Globala aktier – neutral: Neutral exponering mot globala aktier, samt en övervikt på 10 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex.

Ränteuppgången i USA under året har varit väldigt snabb, uppgången är 0,83 procentenheter för 10-åriga räntan från årsskiftet. Detta har lett till att realräntan som tidigare var nära -1 % nu skiftat om till +0,2 %, vilket i sin tur normalt påverkar värderingen av aktier negativt. Däremot har ränteskillnaderna mellan statsobligationer och företagsobligationer inte påverkats negativt. Påslagen för högränteobligationer är rekordlåga 2.93 procentenheter i USA och 3,08 i Europa. Avkastningen är hittills i år -2,5 % för Barclays breda globala obligationsindex p.g.a. uppgången i de globala statsobligationsräntorna. Däremot är avkastningen för globala högränteobligationer fortfarande positiv med 0,97 %.

Ränteuppgången under slutet av februari skapade oro på de globala börserna som därmed fick ett dämpat avslut på en i övrigt stark börsmånad. Ränteuppgången kan signalera att marknadens oro för inflationsutvecklingen de närmaste åren har ökat. Ränteuppgången som varit global har påverkat börsutvecklingen mest på tillväxtmarknaderna och Nasdaq. Prisuppgångarna för Brentoljan fortsatte under månaden med 18 % till nivån USD 66 per fat. Industriella råvarupriser ligger nu 40 % över nivån i början av 2020, innan pandemin. Hittills i år har kronan försvagats med 2,5 % mot dollarn och drygt 1 % mot euron.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Dela artikel

Rose Marie Westman

Nyhetsbrev