Marknadsbrev januari 2020

Skriven av Formue

Marknaden överoptimistisk om utsikterna för 2020

 

Övergripande

FED:s omsvängning i början av 2019 och de efterföljande sänkningarna präglade förra årets extremt starka avkastning inom de traditionella tillgångsslagen. Inbromsningen i den globala ekonomin sågs som temporär och i slutet av året fick USA och Kina till ett delhandelsavtal, som skrivs under i mitten av januari. Avtalet är bättre än en eskalering men är självklart inte tillräckligt bra eller omfattande med tanke på hur mycket energi och möda som lagts ner i förhandlingarna. Kina har varit motvilliga och har skickligt kunnat utnyttja Trumps behov av ett initialt avtal, att visa upp inför presidentvalet i november 2020.

Arbetsmarknaden i USA är fortsatt stabil men inte lika stark som under 2018. Svagheten inom industrisidan fortsätter med framåtblickande indikatorer nu på lägsta nivå sedan juni 2009. I Europa fortsätter Tysklands svaga tillväxt som främst drabbat bilindustrin. Även i Sverige är inbromsningen inom industrin nu allt tydligare de senaste månaderna. Minskad global handel och låga investeringar bidrar till den minskade tillväxten i Sverige och Tyskland.

Iran testade att eskalera konflikten med USA genom bl.a. våldsamma protester vid amerikanska ambassaden i Bagdad och fick svar på tal genom USA:s eliminering av iranske generalen Soleimani. USA vill inte ha ett nytt krig i Mellanöstern men verkar inte heller redo att gå in i förhandlingar om ett nytt bredare kärnavtal med Iran. Fortsätter sanktionerna på nuvarande eller högre nivåer kommer Iran pressas oerhört hårt ekonomiskt. Prognosen är att BNP har minskat med hela 9 % under 2019. Övriga USA allierade länder i Mellanöstern som Israel och Saudiarabien, vill ha fortsatt press på Iran men inget nytt krig. Kommer inte USA under 2020 öppna upp för förhandlingar kommer situationen sannolikt återigen försämras med risk för ökat oljepris som följd.

Räntor

Räntorna för de långa 10-åriga statsobligationerna steg under fjolårets sista månad med ca 15 räntepunkter i USA, Tyskland och Sverige. Under fjolåret som helhet föll dock de långa räntorna med 75 punkter i USA och med 30 – 40 punkter i Tyskland och Sverige. Inflationen blev något svagare än förväntat för helåret i både USA och Europa främst till följd av den svagare konjunkturen. Globala företagsobligationer med både högre och lägre kreditvärdighet, säkrade i dollar avkastade över 10 % under 2019. Om räntorna skulle uppvisa en fortsatt nedgång under 2020 kommer skälet troligtvis vara en ytterligare försämrad konjunktur jämfört med 2019.

Aktier

Börsåret 2019 avslutades med en stark uppgång globalt under december. Tillväxtländerna var ledande med en uppgång på +6 % i lokala valutor. För helåret var uppgången störst för Nasdaq med +35 % följt av Stockholm på +31 % i lokala valutor. Företagsvinsterna för 2019 hamnade sannolikt på oförändrad nivå jämfört med 2018. Inför 2020 krävs att vinsterna återigen växer med minst 8 – 10 % för att den positiva börsutvecklingen ska kunna fortsätta.

Positivt

+ FED har utrymme för fortsatta räntesänkningar om behovet uppstår under första delen av 2020
+ Tecken på stabilisering av konjunkturen i Europa och Kina

Negativt

– Osäkerheten kring ett nytt Brexit avtal fortsätter till december 2020
– Handelskonflikten mellan Kina och USA kan bli långvarig även vid ett första delavtal

Slutsatser

Global tillväxt förblir sannolikt svag under 2020 samtidigt som utsikterna för den förväntade vinsttillväxten hos företagen är osäker. Kinas tillväxt kommer fortsätta bromsa in jämfört med 2019, övriga tillväxtländer förväntas öka aktiviteten något. I USA och Europa är prognoserna oförändrad till något minskad tillväxt. I USA kommer osäkerheten kring presidentvalet och den ekonomiska politiken att öka under året. Vi rekommenderar fortsatt en neutral vikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering samt en neutral räntebindning i obligationer.

 

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer rekommenderas en neutral räntebindning. Neutral

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Neutral

Svenska aktier: Neutral exponering mot svenska aktier. Neutral

Globala aktier: Neutral exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Neutral

 

I takt med den starka börsutvecklingen har de långa 10-åriga statsobligationsräntorna ökat med ca 15 räntepunkter till nivån 1,92 % för USA, -0.19 % för Tyskland samt 0,16 % för Sverige under december. Vid behov har USA utrymme att sänka ytterligare, i Storbritannien finns förväntningar om en sänkning i slutet av januari för att motverka svagheten som följt i spåren av osäkerheten
kring Brexit under förra året.

Börsåret 2019 avslutades starkt med fortsatta uppgångar under december. För helåret steg världsindex med +33,7 % och Stockholm med +31,4 % i svenska kronor inklusive utdelningar. Aktievärderingarna steg under 2019 då företagens vinsttillväxt sannolikt var oförändrad under året. Svenska kronan försvagades med -5 % mot dollarn och -3 % mot euron under 2019. Kronan förstärktes något under de sista månaderna på året inför Riksbankens räntehöjning med 0,25 procentenheter i december.

 

Rose Marie Westman, Chefsekonom

 

Önskar du ett samtal om våra förvaltningstjänster?

Dela artikel

Formue

Nyhetsbrev