Början på nytt kallt krig mellan USA och Kina

Skriven av Formue

USA får sannolikt igenom vissa förändringar men Kina är i dagsläget inte lika beroende av exporten som tidigare. Export som andel av landets BNP är nu cirka 20 % från att tidigare har legat kring 35 % innan finanskrisen 2008.

Det kommer gå långsamt att färdigställa en överenskommelse som omfattar alla aspekter av den bilaterala handeln. Kina som fortsatt kontrollerar sin valuta har, efter en period av förstärkning av yuanen mot dollarn, +10 % det senaste året, nu möjlighet att återigen försvaga sin valuta. Kina är även största utländska investerare i amerikanska statsobligationer, med ett ökande budgetunderskott och en centralbank som avvecklar delar av sin obligationsportfölj är USA nu mer beroende av utländska kapitalflöden. Kina har därmed en starkare förhandlingsposition jämfört med tidigare. Det är svårt för USA att retroaktivt försvaga ett allt starkare Kina.

FED höjde som väntat räntan till 1,75 % under sitt möte i mars. Samtidigt höjdes prognosen för BNP med några tiondelar för 2018 och 2019 medan prognosen för kärninflationen höjdes från 2019. Ränteprognoserna höjdes för 2019 och 2020. Nye FED chefen Powell har siktet inställt på att fortsätta höja räntorna och kommer ta mindre hänsyn till omvärldsfaktorer och temporärt lägre inflation. Risken för att penningpolitiken i slutänden blir för stram har ökat i och med Powells tillträde. Till ökad osäkerhet bidrar även prognosen om kraftigt ökat budgetunderskott de närmaste 5 – 10 åren, ca 5 % av BNP redan år 2020.

Räntor

Räntorna för 10-åriga statsobligationsräntor har fortsatt att minska under senaste månaden med 10-15 räntepunkter i USA, Tyskland och Sverige. Den förväntade ränteuppgången under 2018 har hittills kommit av sig och 10-åriga räntorna är nu på ungefär samma nivå som vid årsskiftet i Tyskland och Sverige medan uppgången i USA fortfarande är +35 räntepunkter. Svenska kronan har fortsatt försvagats med -2 % mot euron under månaden, hittills i år är försvagningen -5 % mot euron och -2 % mot dollarn. Kronan är p.g.a. Riksbankens expansiva penningpolitik nu lika svag som den var 2010.

Aktier

Hotet från USA om ytterligare handelstullar riktade mot Kina har påverkat de globala aktiemarknaderna negativt under senaste månaden. I lokal valuta är de flesta marknaderna nu några procent minus hittills i år. Uttryckt i svenska kronor är dock de flesta marknaderna förutom Sverige på plus med någon procent p.g.a. den stora kronförsvagningen. Bäst har utvecklingen varit i tillväxtmarknaderna som ökat +3 % medan Stockholmsbörsen nedgång är -1 % i år.

Positivt

  • Globala tillväxten är synkroniserad och fortsatt stark
  • Stark tillväxt i Europa omfattar alla delar utom UK

Negativt

  • USAs handelspolitik skapar stor osäkerhet
  • Ny centralbankschef i USA ökar risken för stramare penningpolitik

Slutsatser

Trump uppvisar en okänslighet inför handelstullarnas potentiella påverkan på den amerikanska ekonomin. Mindre hänsyn än väntat tas till det republikanska partiets ståndpunkter kring handelspolitik. Osäkerheten inom handelspolitiken, nya geopolitiska spänningar med Ryssland samt svagare statsfinanser kan komma att påverka investeringsviljan hos företagen negativt. Vi har förändrat vår rekommendation till undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Slutsats: Neutralvikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Neutralvikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats: Undervikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Undervikt

På grund av en svag börsutveckling och en dämpad inflation har den förväntade ränteuppgången i 10-åriga statsobligationer hittills uteblivet i Tyskland och Sverige som är på ungefär samma räntenivå som vid årsskiftet. USA uppvisar en uppgång med 35 räntepunkter hittills i år, förväntan finns om ytterligare två räntehöjningar från FED under resten av 2018. Risken för att penningpolitiken i slutändan blir för stram har ökat i och med nye FED chefen Powells tillträde. Kronan har fortsatt försvagats med -2 % mot euron under senaste månaden. Hittills i år är kronans försvagning -5 % mot euron och -2 % mot dollarn.

Hoten från USA om ytterligare handelstullar på totalt 150 mrd riktade mot Kina har påverkat de globala börserna negativt under senaste månaden. P.g.a. av den kraftiga kronförsvagningen är dock de flesta aktiemarknaderna förutom Sverige hittills i år fortfarande på någon procent plus uttryckt i svenska kronor. Det finns fortfarande ett högt förtroende i kapitalmarknaderna för att globala ekonomin är stark men fortsätter osäkerheten att öka kan behovet av att höja riskpremierna i aktiemarknaderna leda till lägre värderingar av framtida vinster och därmed lägre aktiekurser under 2018.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss