Allt fokus på Nordkorea mötet 12 juni

Skriven av Formue

Det är för närvarande ett starkt positivt momentum i amerikansk ekonomi vilket gör Trump extra okänslig för handelskrig som kan komma att skada även USAs tillväxt längre fram.

Det är en tveksam amerikansk framgång att ingen längre tvivlar på att USA, är beredda att höja insatserna till priset av sämre utländska relationer. På sikt kan dock USA bli mer isolerat och benägenheten att köpa amerikanska varor kan minska på grund av att ekonomisk nationalism även väcks i andra länder. Att strategiskt göra sig oberoende av amerikanska komponenter i högteknologiska produkter kan vara ett sätt att säkerställa en bättre framtida förhandlingsposition för Kina men även för Europa.

Nya beslut som avser handelstullar kommer sannolikt dröja till efter den 12 juni, då USA:s möte med Nordkoreas ledare Kim Jong Un äger rum. Är utfallet av detta möte inte tillfredställande för USA kommer notan för detta att betalas av Kina med tuffare handelstullar som medel. Europa överväger egna tullar som svar på USAs nyligen införda stål och aluminium tullar. Som svar på en sådan upptrappning fruktar framförallt Tyskland och Storbritannien att USA kommer svara med höjda biltullar mot EU. Europa har hamnat i ett väldigt svårt läge när relationen mellan EU och Ryssland på grund av det hotade Iranavtalet snart kan vara på väg att förbättras jämfört med en allt mer irriterad relation med ett övermodigt USA.

Räntor

Hoten om en större handelskonflikt mellan USA, Kina och Europa har påverkat de långa statsobligationsräntorna i nedåtgående riktning under maj månad. I USA är nedgången för 10-åriga räntan endast 5 räntepunkter, tidigare under månaden var samma ränta återigen över 3 %. Räntor stadigvarande över 3 % har USA inte haft sedan 2011. I Tyskland och Sverige är nedgången -15 punkter under månaden. 13 juni är det ett nytt räntemöte i amerikanska centralbanken FED. Med tanke på den låga arbetslösheten som nu är 3,8 %, är det rimligt att förvänta sig något mer åtstramande ränteprognoser bland FED ledamöterna. Vid något högre utfall för kärninflationen de närmaste månaderna finns en risk för ränteuppgång och en 10-årig ränta som återigen är en bit över 3 % i USA. Riksbanken har sitt nästa möte 3 juli vilket blir ett bra tillfälle att bekräfta planerna för en första räntehöjning i slutet av 2018.

Aktier

De globala aktiemarknaderna har trots handelshoten under månaden stått emot och uppvisat uppgångar på +1 % till +3 % med USA i topp och Europa och Sverige strax under +1 %. Undantaget som sticker ut är tillväxtmarknaderna som uppvisar en nedgång på -1,5 % i lokala valutor. Kronan har stärkts +2 % mot euron, och är oförändrad mot dollarn. Hittills i år är börsuppgången +11 % i USA, +6 % i Europa och tillväxtmarknaderna samt +5 % på Stockholmsbörsen i svenska kronor. Förväntningar om företagens vinsttillväxt i USA och Sverige ligger fortsatt högt kring 20 % för 2018 och 15 % för 2019.

Positivt

  • Globala tillväxten är synkroniserad och fortsatt stark
  • Optimism kring USAs höga tillväxt och låga arbetslöshet

Negativt

  • USAs handelspolitik kommer minska global tillväxt
  • Temporär överhettning i USA ökar risken för en stramarepenningpolitik

Slutsatser

USA går mot en temporär överhettning vilket kommer öka behovet av fortsatta räntehöjningar från FED. Det oförutsägbara spelet kring nya handelstullar ökar osäkerheten kring företagens investeringsplaner. Upprätthålls inte handelsreglerna inom WTO är fältet fritt för eskalering av motåtgärder från flera länder vilket kommer skada global tillväxt men även öka inflationen. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Slutsats: Övervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Slutsats: Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Undervikt

I USA finns fortfarande inte någon oro för att den strama arbetsmarknaden med arbetslöshetsnivå på 3,8 % skall öka FED:s behov av räntehöjningar. Vid nästa möte den 13 juni kan kommunikationen från FED mycket väl peka på att takten i räntehöjningarna måste ökas något under de närmaste åren. Kapitalmarknaderna är generellt inställda på hög tillväxt och låg inflation vilket ökar känsligheten för en utveckling som inte stämmer med dessa givna antaganden. Hoten om handelskrig har medfört en mindre räntenedgång på -5 räntepunkter för 10-åriga statsobligationsräntan i USA. I Tyskland och Sverige är nedgången för motsvarande ränta -15 punkter under månaden. Riksbankens möte 3 juli kan bekräfta planerna på en första räntehöjning i slutet av 2018.

Trots hot om eskalering av handelstullar är aktiemarknaderna i USA, Europa och Sverige upp +1 % till +3 % under månaden. Undantagen är tillväxtmarknaderna och Japan som uppvisar en nedgång på -1,5 % i lokala valutor. En påtaglig optimism kring USAs tillväxt motverkar de negativa impulserna kring handelspolitiken. Den starka tillväxten under kvartal 2 i USA kan delvis bero på en återhämtning från det svagare utfallet under kvartal 1. Förväntningarna på hög tillväxt driver höga förväntningar på fortsatt god vinsttillväxt för företagen under 2019 och 2020. Detta gör aktiemarknaderna känsliga för eventuellt mindre positiva utfall det närmaste halvåret.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss